Chính sách Bảo mật

Trang web này được liên kết với Công ty CMI Marketing, làm kinh doanh quảng cáo CafeMedia (“CafeMedia”) với mục đích đặt quảng cáo trên Trang web, và CafeMedia sẽ thu thập và sử dụng một số dữ liệu nhất định cho mục đích quảng cáo.

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu của CafeMedia, hãy nhấp vào đây.

Chính sách Bảo mật Chung:

Online Mic Test (“Online Mic Test“) vận hành onlinemictest.com và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của Online Mic Test tôn trọng quyền riêng tư của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập khi vận hành các trang web của mình.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Online Mic Test thu thập thông tin không phải thông tin nhận dạng cá nhân mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của từng truy cập. Mục đích của Online Mic Test khi thu thập thông tin không phải thông tin nhận dạng cá nhân đó là để hiểu rõ hơn cách các khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Đôi khi, Online Mic Test có thể đưa ra các thông tin không phải thông tin nhận dạng cá nhân một cách tổng thể, chẳng hạn như bằng cách xuất bản một báo cáo về xu hướng khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi.

Online Mic Test cũng thu thập các thông tin có khả năng là thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) đăng nhập của người dùng và những người dùng đã để lại bình luận trên các blog/trang web onlinemictest.com. Online Mic Test chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và địa chỉ IP của người bình luận đã đăng nhập trong trường hợp chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân theo mô tả dưới đây, ngoại trừ địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog/trang web mà họ đã bình luận.

Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Một số khách truy cập trang web của Online Mic Test chọn tương tác với Online Mic Test theo những cách yêu cầu Online Mic Test thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Online Mic Test thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại onlinemictest.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia vào các giao dịch với Online Mic Test được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó khi cần thiết. Trong mỗi trường hợp, Online Mic Test chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Online Mic Test. Online Mic Test không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động nhất định liên quan đến trang web.

Thống kê tổng thể

Online Mic Test có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập khi họ truy cập vào các trang web của chúng tôi. Online Mic Test có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Online Mic Test không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

Online Mic Test chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin có khả năng sẽ là thông tin nhận dạng cá nhân cho các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của chúng tôi. Những người này (i) cần biết thông tin đó để thay mặt cho Online Mic Test xử lý thông tin đó hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại các trang web của Online Mic Test và (ii) đã đồng ý không tiết lộ thông tin cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể ở ngoài quốc gia của bạn; bằng việc sử dụng các trang web của Online Mic Test, bạn đồng ý chuyển giao thông tin đó cho họ. Online Mic Test sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin có khả năng sẽ là thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Nếu không phải là nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của chúng tôi, như được mô tả ở trên, Online Mic Test chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin có khả năng sẽ là thông tin nhận dạng cá nhân theo yêu cầu của giấy triệu tập của tòa án, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ, hoặc khi Online Mic Test thật lòng tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Online Mic Test, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn đã đăng ký người dùng trên trang web Online Mic Test và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Online Mic Test đôi khi có thể gửi cho bạn email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với Online Mic Test và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các phương thức phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền công khai yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Online Mic Test thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin có khả năng sẽ là thông tin nhận dạng cá nhân.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập để cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Online Mic Test sử dụng cookie để giúp Online Mic Test  xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng trang web Online Mic Test và tùy chọn truy cập trang web của họ. Những khách truy cập Online Mic Test không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên cài đặt từ chối cookie trên trình duyệt của họ trước khi sử dụng trang web của Online Mic Test. Cài đặt này có nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web Online Mic Test có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookie hỗ trợ.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu Online Mic Test hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của nó, hoặc trong trường hợp không chắc chắn là Online Mic Test ngừng hoạt động hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được bên thứ ba chuyển giao hoặc mua lại. Bạn xác nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ bên mua Online Mic Test nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên mọi trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo có thể cài đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Trong số nhiều quảng cáo khác, thông tin này sẽ cho phép các mạng lưới quảng cáo chỉ phân phối những quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Online Mic Test và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể rất nhỏ, nhưng Online Mic Test có thể thay đổi Chính sách Bảo mật theo thời gian và tùy theo quyết định riêng của Online Mic Test. Online Mic Test khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang Chính sách Bảo mật để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản onlinemictest.com, bạn cũng có thể nhận được thông báo về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận sự thay đổi đó.